Környezetédelem

Szolgáltatásaink

 • Környezetvédelmi hatósági adatszolgáltatások
 • Légszennyezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás (LM, LAL)
 • Vízszennyezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás (FAVI ENG ÉJ, FAVI-ENG)
 • Környezethasználati monitoring adatszolgáltatás (FAVI-MIR)
 • Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás
 • Motorbenzin tároló tartályok kötelező adatbejelentése
 • Hulladékká vált gépjárművekkel kapcsolatos adatszolgáltatás
 • Egyéni és kollektív védőeszközök juttatási rendjének meghatározása
 • Környezetterhelési díj kiszámítása
 • Környezetvédelmi dokumentációk elkészítése
 • Hulladékkezelési utasítás készítése
 • A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységekről anyagmérleg elkészítése
 • Üzemi kárelhárítási terv készítése
 • Környezetvédelmi engedélyeztetési dokumentációk összeállítása
 • Környezetvédelmi hatástanulmány készítése a vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján
 • Munkahelyek ergonomikus kialakításának szakmai támogatása
 • Környezeti állapotfelmérés EN ISO 14001 szerint
 • Teljes körű környezetvédelmi ügyintézés
 • Környezetvédelmi oktatások előkészítése, előírások, begyakorlás
 • Technológiai adatbázis kidolgozása

Munkavédelmi vezető feladatköre

Bővebben

 • A vállalkozó közvetlen irányításával végzi munkavédelemmel kapcsolatos feladatát: a munkavédelmi tevékenység szervezését, gyakorlati végrehajtását és ellenőrzését.
 • Munkavédelmi kérdésekben helyettesíti a vállalkozót és képviseli a vállalkozást a felügyeleti, ellenőrző szerveknél.
 • Gondoskodik az MvSz rendszeres módosításáról. benne a védőeszköz, tisztálkodó eszköz védőital juttatás rendszere , képernyő előtti munkavégzés , orvosi vizsgálatok rendje
 • Biztosítja az érvényben lévő rendeletek alapján a munkahelyi balesetek kivizsgálását, nyilvántartását és megküldését az illetékes szerveknek.
 • Vizsgálja és ellenőrzi a munkavégzés során keletkezett baleseteket, azok okait, és a felügyeleti szerveknek küldendő baleseti jegyzőkönyveket elkészíti aláírásra.
 • Gondoskodik arról, hogy az ellenőrző szervek , hatóságok szemléi, vezetői ellenőrzések során feltárt hiányosságokat a megadott határidőre felszámolják.
 • Végrehajtja a vállalkozás dolgozóinak az MvSz-ben meghatározott munkavédelmi elméleti oktatását, továbbképzését és vizsgáztatását.
 • Gondoskodik a munkavédelmi rendeletek, kiadványok, propaganda-anyagok, szemléltető és oktató eszközök megfelelő mennyiségű beszerzéséről és felhasználásáról.
 • Veszélyhelyzet esetén – annak elhárításáig – a veszélyes tevékenységek, egyes gépek, berendezések felfüggesztését elrendelheti.
 • A feladatkör ellátása érdekében külső szakember segítségét veheti igénybe, a vállalkozóval történő előzetes egyeztetés szerint.
 • Ellátja az Mvt. 8. §.- ban szaktevékenységnek minősített feladatokat, úgymint:
  1. A veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének elrendelését /munkavédelmi üzembe helyezését / megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot.
  2. A veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítását megelőző vizsgálatot.
  3. Az Mvt. Által megadott esetekben /veszélyhelyzet, baleset / a munkaeszköz, technológia, védőeszköz, munkahely soron kívüli biztonsági felülvizsgálatát.
  4. Kapcsolatot tart az alvállalkozók mv-i képviselőjével.
  5. A súlyos munkabaleset, valamint a munkaeszköz, technológia hiányossága miatt egyszerre két v. több személy sérülését, illetve egészségkárosodását okozó munkabaleset kivizsgálását.

Emelőgép szakértő feladatköre

Bővebben

(Csak szakértő végezheti)

Ellátja a Munkavédelmi törvény. 8. §.- ban szaktevékenységnek minősített feladatokat, úgymint:

 • A vonatkozó rendeletekben nevesített veszélyes gépek folyamatos ellenőrzését ezen gépek besorolását szerkezeti és fővizsgálatait végzi , dokumentálja
 • A veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének elrendelését /munkavédelmi üzembe helyezését / megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot.
 • A veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítását megelőző vizsgálatot.
 • Az Mvt. Által megadott esetekben /veszélyhelyzet, baleset / a munkaeszköz, technológia, védőeszköz, munkahely soron kívüli biztonsági felülvizsgálatát.
 • Az egyéni védőeszközök juttatási rendjének meghatározását.
 • A súlyos munkabaleset, valamint a munkaeszköz, technológia hiányossága miatt egyszerre két v. több személy sérülését, illetve egészségkárosodását okozó munkabaleset kivizsgálását.

Környezetvédelmi szakértő feladatai

Bővebben


 • Havi anyagforgalmi diagrammot készít
 • Havi anyagmérleget készít a felhasznált anyagok segítségével melyből meghatározza a veszélyes hulladékok mennyiségét
 • Elkészíti a társaság kötelező VHB –t ( Veszélyes Hulladék Bevallását ), éves jelentést
 • Elkészíti a társaság kötelező LM       ( Légszennyezés Mértéke ) bevallását, éves jelentést
 • Elkészíti a társaság kötelező FVB     ( Felszínalatti Vizek és Földtani Kőzet Bejelentési lapját )
 • Ellenőrzi az Üzemi Gyűjtőhely működését a szabályzatot karbantartja
 • Ellenőrzi a Hulladékgazdálkodást a szabályzatot karbantartja
 • Ellenőrzi havi bejáráson a társaság környezeti állapotát melyről jegyzőkönyvet készít
 • Részt vesz a hatósági ellenőrzésen és képviseli a KFT-t
 • A környezetvédelmi kérdéskörben a hatóságok felé eljár
 • Intézkedik a veszélyes anyagok ártalmatlanításában
 • Részt vesz a veszélyes hulladék szállítókkal való szerződéskötésben
 • A környezeti állapot jobbítása érdekében javaslatokat tesz a cég vezetése felé.
 • Környezetvédelmi oktatást tart
 • Jogszabály figyelés
 • Karbantartja a társaság belső környezetvédelmi szabályzatait a jogszabályoknak megfelelően

Elérhetőségünk